Regulamin serwisu internetowego

marcinwalczak.com

§1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Ebook-książka elektroniczna zapisana w formacie EPUB,PDF.
 2. Książka – książka w formie papierowej
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 5. Konto – przydzielona danemu Usługobiorcy część Serwisu Internetowego, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oraz usługi i treści cyfrowe, w tym e-booki, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Sklep-część serwisu, w ramach którego można złożyć zamówienie na produkty.
 10. Sprzedawca i Usługodawca – ART and CAT Sp. z o.o. Rolna 75e/2, 63-200 Jarocin, KRS: 0000619221, NIP: PL6172209249, REGON: 364492018, Sąd Rejonowy Poznań IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 5000 PLN, info@marcinwalczak.com.
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; – inne formy interakcji za pomocą danych.
 12. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 15. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
 16. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://marcinwalczak.com.
 3. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest ART and CAT Sp. z o.o. Rolna 75e/2, 63-200 Jarocin, KRS: 0000619221, NIP: PL6172209249, REGON: 364492018, Sąd Rejonowy Poznań IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 5000 PLN, info@marcinwalczak.com.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://marcinwalczak.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
 6. Usługodawca oświadcza, iż osoby świadczące usługi w jego imieniu posiadają niezbędne doświadczenie i wykształcenie do realizacji przedmiotowych usług.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 8. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca/Usługodawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 9. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na:
 1. dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Usługodawcy lub podmiotów trzecich,
 2. podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.
 3. podejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 4. podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:
 1. Konto Użytkownika;
 2. Newsletter;
 3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

– wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

  kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 1. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Serwisu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta.
 3. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 7. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

§4. Sklep i Płatności

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu w serwisie sprzedaje Klientowi określone Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy.
 2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Założenie bezpłatnego Konta Użytkownika jest opcjonalne. 
 3. Klient przesyła Sprzedawcy zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Kupuję i płacę”).
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów, o których mowa w ust.1, objętych zamówieniem.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. 
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.
 8. Ceny produktów podawane są brutto w złotych polskich.
 9. Klient ma możliwość realizacji wcześniej otrzymanych kuponów rabatowych w momencie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. elektroniczna płatność payU .
 1. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 2. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

§5. Dostawa produktów fizycznych  

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy  kurierskiej.  
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu lub na podstronie Płatność i Wysyłka informuje Klienta o  liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o  wysokości opłat za dostawę Towaru.  
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. 
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla  całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

§6. Dostęp do Produktów elektronicznych

 1. Dostęp do zamówionych Produktów elektronicznych następuje na podstawie opłaty z góry.
 2. Po dokonaniu płatności Usługodawca udziela dostępu do produktów elektronicznych poprzez wysłanie maila z dostępem.
 3. Usługę uważa się za dostarczoną:w przypadku Produktu-Usługi stanowiącej treść cyfrową – w chwili, gdy Usługa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Usługi lub pobranie Usługi, zostały udostępnione Klientowi;
 1. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Klient wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Klienta terminie, Klient może odstąpić od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:
 1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie dostarczy Usługi, lub
 2. Klient i Usługodawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Klienta, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 1. W zakresie zamówionych e-booków produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w serwisie i przejściu do podstrony “Moje Pliki”. W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB,  PDF lub VOD znajdujący przy produkcie.
 2. Przechowywanie zakupionych przez Klienta produktów na podstronie “Moje Pliki” jest bezpłatną usługą dodatkową.
 3. Wszystkie Produkty, w tym e-booki oferowane przez Usługodawcę objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Kopie wszystkich produktów i materiałów przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.

§7. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pomocą tradycyjnej poczty na adres e-mail: info@marcinwalczak.com lub adres Usługodawcy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Postanowienia z ust.6 dotyczące zwrotu wszystkich dokonanych płatności nie odnoszą się do dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 5. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
 8. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, w szczególności, gdy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Produkt jest przygotowany na specjalne zamówienie lub jest sprzedawany w przedsprzedaży.

§8. Prawo do odstąpienia od Umowy (treści i usługi cyfrowe)

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w Serwisie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego w formie załącznika nr 1 do umowy na adres e-mail: info@marcinwalczak.com lub adres Usługodawcy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu przez Usługodawcę – na wyraźną prośbę (żądanie) Klienta – świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, w szczególności, gdy:
 1. Usługodawca wykonał w pełni Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
 2. świadczenie dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, który to Klient został poinformowany przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawa odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient powinien powstrzymać się od korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§9. Tryb reklamacyjny (rzeczy ruchome)

 1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2023 r. Reklamacje należy złożyć na adres ART and CAT Sp. z o.o. Rolna 75e/2, 63-200 Jarocin, KRS: 0000619221, NIP: PL6172209249, REGON: 364492018, Sąd Rejonowy Poznań IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 5000 PLN, info@marcinwalczak.com.
 2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (rozdział 5A).
 3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę. Sprzedawca udziela rocznej gwarancji.
 4. Reklamacje należy złożyć na adres ART and CAT Sp. z o.o. Rolna 75e/2, 63-200 Jarocin, KRS: 0000619221, NIP: PL6172209249, REGON: 364492018, Sąd Rejonowy Poznań IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 5000 PLN, info@marcinwalczak.com.
 5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.
 1. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.6 i 7 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 2. sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
 5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 6. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

§10. Tryb reklamacyjny (Treści i usługi cyfrowe)

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.
 3. Reklamacje co do wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane na adres mailowy info@marcinwalczak.com lub adres Sprzedawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 1. oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail)
 2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji,
 3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie uchybia to zobowiązaniom Usługodawcy związanym z odpowiedzialnością za zgodność Usługi z Umową.
 2. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust.5, uważa się, że uznał reklamację.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na trwałym nośniku.
 4. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych z Klientami, będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Usługodawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca/Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

 1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§13. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy lub innych podmiotów upoważnionych, tj. kursy, materiały, e-booki.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Dodatkowo użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

1.01.2023 r.

Formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

Adres Sprzedawcy:

……………………

……………………

………………………

………………….

…………………….

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących produktów:

 1. Rzeczy ruchomej
 2. Rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi
 3. Rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej
 4. treści lub usługi cyfrowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odbioru powyższych produktów)

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

pdf